Rick Warren

God made you so He could love you.

Rick Warren